Paslaugos

RIETAVO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

 

DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T1-231 „DĖL PATALPŲ, ĮGARSINIMO APARATŪROS NUOMOS IR KITŲ RIETAVO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAPILDYMO 

 

2015 m. balandžio 30 d.  Nr. T1-33

Rietavas

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į Finansų ir ekonomikos komiteto siūlymą, Rietavo savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Papildyti Rietavo savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. T1-231 „Dėl patalpų, įgarsinimo aparatūros nuomos ir kitų Rietavo savivaldybės kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ 1.3. punktu ir jį išdėstyti taip: „1.3. bilietų kainas už profesionalaus meno kolektyvų pasirodymus – nuo 3,00 Eur iki 20,00 Eur.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

Savivaldybės meras                                                                                          Antanas Černeckis 

Papildoma informacija