Mokamos paslaugos

RIETAVO SAVIVALDYBĖS TARYBA


SPRENDIMAS

DĖL PATALPŲ NUOMOS IR KITŲ RIETAVO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO

2021 m. gegužės 27 d. Nr. T1-91
Rietavas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Rietavo savivaldybės kultūros centro 2021 m. gegužės 13 d. raštą Nr. S-13 „Dėl Rietavo savivaldybės kultūros centro patalpų nuomos ir kitų teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių pakeitimo ir papildymo“, Rietavo savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti:
1.1. Rietavo savivaldybės kultūros centro (toliau – Kultūros centras) ir jo filialų nuomojamų patalpų, kitų atlygintinų paslaugų įkainius:
1.1.1. didžiosios salės su garso ir šviesos aparatūra (garso ir šviesos paslaugas teikia Kultūros centro darbuotojai) nuomos – 40,00 Eur/val.;
1.1.2. mažosios salės su garso ir šviesos aparatūra (garso ir šviesos paslaugas teikia Kultūros centro darbuotojai) nuomos – 35,00 Eur/val.;
1.1.3. mažosios salės nuomos be garso ir šviesos aparatūros – 25,00 Eur/val.;
1.1.4. choro studijos nuomos – 10,00 Eur/val.;
1.1.5. fojė nuomos – 10 Eur/val.;
1.1.6. Tverų filialo salės nuomos – 50,00 Eur/para;
1.1.7. Medingėnų filialo salės nuomos – 30,00 Eur/para;
1.1.8. Daugėdų filialo salės nuomos – 30,00 Eur/para;
1.1.9. Labardžių filialo salės nuomos – 30,00 Eur/para;
1.2. Kultūros centro ir jo filialų meninių programų parengimo, atlikimo, diskotekų filialuose ir vakarų su filmu organizavimo kainas:
1.2.1. diskotekos vaikams, jaunimui – 1,00 Eur;
1.2.2. vakarai su filmu:
1.2.2.1. vaikams ir jaunimui – nuo 1,00 Eur iki 3,00 Eur;
1.2.2.2. suaugusiesiems – nuo 2,00 Eur iki 3,00 Eur;
1.2.3. bilietų kainas už mėgėjų meno kolektyvų koncertines programas, spektaklius:
1.2.3.1. vaikams ir jaunimui – nuo 1,00 Eur iki 3,00 Eur;
1.2.3.2. suaugusiesiems – nuo 2,00 iki 6,00 Eur;
1.3. bilietų kainas už profesionalaus meno kolektyvų pasirodymus – nuo 3,00 Eur;
1.4. Kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos „Subata“ CD kompaktinė plokštelė „Aplankyki senąjį Rietavą“ – 10,00 Eur;
1.5. Kultūros centro ir jo filialų meno kolektyvų koncertinės, spektaklių programos paslauga – nuo 50,00 Eur;
1.6. muzikos grupių ir atlikėjų, meno kolektyvų, atvykstančių koncertuoti į Kultūros centrą ir jo filialus, jų atvežtų bilietų platinimo paslauga (kai juos platina Kultūros centro ir jo filialų darbuotojai), nuo parduotų bilietų kainos sumos:
1.6.1. parduota iki 100 bilietų – 10 proc. + salės nuoma, jeigu renginys vyksta Kultūros centre;
1.6.2. parduota nuo 101 bilieto – 13 proc. + salės nuoma, jeigu renginys vyksta Kultūros centre;
1.7. bilietų platinimo paslauga, kai renginys vyksta ne kultūros centro patalpose – 30 Eur/renginys;
2. Netaikyti patalpų nuomos įkainių Rietavo savivaldybės administracijos struktūriniams, teritoriniams padaliniams, visuomeninėms organizacijoms, kurių steigėjas yra Rietavo savivaldybės taryba, nekomerciniams renginiams organizuoti ir kitais įstatymų numatytais atvejais.
3. Pripažinti netekusiu galios Rietavo savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimą Nr. T1-160 „Dėl patalpų, įgarsinimo aparatūros nuomos ir kitų Rietavo savivaldybės kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“.
Sprendimas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Savivaldybės meras Antanas Černeckis