Rietavo savivaldybės kultūros centras skelbia atranką į Rietavo savivaldybės kultūros centro Daugėdų filialo meno vadovo…


Rietavo savivaldybės kultūros centras skelbia atranką į Rietavo savivaldybės kultūros centro
Daugėdų filialo meno vadovo pareigas
Pareigybės lygis – A2.
Koeficientas – 6,74. Darbo krūvis – 0,5 etato.
Darbo savaitė – 20 val.
Darbo vieta – Minijos g. 13, Daugėdai, Rietavo sav.
Specialūs reikalavimai kandidatui:
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro
kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su
profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
1.2. groti bent vienu muzikos instrumentu;
1.3. gebėti vadovauti ir savarankiškai dirbti su meno kolektyvu;
1.4. turėti organizacinių gebėjimų;
1.5. sugebėti savarankiškai atlikti pavestą darbą;
1.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
1.7. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;
1.8. turėti ne mažesnę kaip 1 metų kultūrinio darbo patirtį;
1.9. gerai mokėti bent vieną užsienio kalbą;
1.10. turėti patirties projektų rengimo srityje.
Kandidatui siūlome:
1. Tobulėti profesinėje srityje, nuolat kelti kvalifikaciją.
2. Gauti metodinę pagalbą.
3. Realizuoti savo idėjas.
Pretendentas privalo pateikti:
 Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. Prašyme turi būti nurodytas asmens kodas, el. paštas,
sutikimas tvarkyti asmens duomenis.
 Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą,
išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
 Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.
Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu: rietavokc@gmail.com arba paštu – Parko g. 5, LT 90311
Rietavas.
Dokumentai priimami iki 2023–01–17 (įskaitytinai).
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Išsamesnė informacija
Rietavo savivaldybės kultūros centre, tel. (8 448) 41 419, 8 620 38 902 arba el. p.
rietavokc@gmail.com.
Nuoroda