Veiklos sritis

 • Organizuoti valstybinių, kalendorinių ir kitų švenčių minėjimus;
 • Rengti parodas, spektaklius, konkursus ir kitus masinius renginius;
 • Įvairių kursų, mokymų, paskaitų, seminarų, studijų, būrelių, klubų ir kitos veiklos, susijusios su užimtumu, sklaida, kvalifikacijos kėlimu ir pramogomis, organizavimas;.
 • Sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti etninės kultūros perimamumą;
 • Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, rūpintis jų dalyvavimu vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose;
 • Organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;
 • Rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;
 • Kurti ir įprasminti šiuolaikines modernias meno veiklos formas;
 • Sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
 • Tenkinti sociokultūrinius bendruomenės poreikius;
 • Kurti ir įgyvendinti meninio ugdymo programas;
 • Teikti kultūros centro patalpų nuomos, įgarsinimo paslaugas.